Štatút súťaže

„SÚŤAŽ O 350 EUR A ĎALŠIE CENY“ (ďalej len „Súťaž“)

1. Organizátor súťaže

Obchodné meno: STEFE SK, a.s.

Sídlo: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 31 630 278 

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 792/S (ďalej len „Organizátor“)

2. Trvanie súťaže

Organizátor uvádza reklamnú súťaž: „SÚŤAŽ O 350 EUR A ĎALŠIE CENY“ s cieľom osloviť existujúcich a potenciálnych zákazníkov za účelom prezentovania značky STEFE a služby dodávky tepla.

Súťaž prebieha od 1. 10. 2020 do 31. 01. 2021 vrátane (ďalej len „trvanie súťaže“).

3. Účastníci súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony, v čase zapojenia sa do súťaže dovŕši 18. (osemnásty) rok veku a býva v bytovom dome, ktorý je zásobovaný teplom spoločnosti skupiny STEFE (ďalej len „účastník súťaže“).

4. Podmienky súťaže

Účastník súťaže zaslaním súťažnej odpovede zverejnenej v časopise TEPLO V MESTE, október 2020, v termíne súťaže emailom na adresu sutaz@stefe.sk s uvedením mena a telefonického kontaktu vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže.

5. Výhra

Počas trvania súťaže budú účastníci súťaže, ktorí pošlú správnu odpoveď, zaradení do žrebovania. Vyžrebovaného účastníka súťaže STEFE SK, a.s. telefonicky alebo emailom kontaktuje, pričom im oznámi výhru v súťaži (ďalej len „výherca“).

Výhrou je finančná odmena vo výške 350,- EUR pre jedného výhercu, balíček reklamných predmetov s logom STEFE pre 4 výhercov, alebo reklamný predmet s logom STEFE pre 15 výhercov (ďalej len „výhra“). Účastník súťaže má nárok na výhru jedenkrát. Účastník súťaže berie na vedomie, že na výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. Výhra bude účastníkovi súťaže vyplatená do 90 pracovných dní od splnenia podmienok súťaže v hotovosti.

6. Pravidlá žrebovania

Organizátor súťaže žrebuje spomedzi všetkých účastníkov súťaže, ktorí poslali správnu odpoveď. Počas trvania súťaže bude spomedzi účastníkov súťaže vyžrebovaný celkovo 1 výherca, ktorý získa výhru 350,- eur, 4 výhercovia, ktorí získajú balíček reklamných predmetov s logom STEFE a 15 výhercov, ktorí získajú reklamný predmet s logom STEFE. Žrebovanie je neverejné a bude sa realizovať formou náhodného výberu. Žrebovanie prebehne dňa 8.02.2021.

7. Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov

Meno výhercu bude zverejnené na webovej stránke www.stefe.sk najneskôr do 10. 2.2021. Výherca bude zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto.

8. Vylúčenie zo súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto štatúte. Na účastníkov súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do súťaže, sa neprihliada. 

9. Záverečné ustanovenia

Výhra vo výške 350,- EUR má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,- EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi súťaže v súvislosti s prevzatím tejto výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v súťaži udeľuje STEFE SK, a.s. v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia trvania súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca podľa článku 6, bude telefonicky alebo emailom kontaktovaný.

Svojou účasťou v súťaži účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v súťaži.

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť účastníkovi súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v súťaži.

Na zaradenie do súťaže ani na priznanie výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu. V prípade výkladových problémov tohto štatútu je záväzným výklad organizátora súťaže.

Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.stefe.sk a dátum účinnosti tohto štatútu je 1. 10. 2020.


Druhá až dvadsiata cena v súťaži sú reklamné predmety s logom STEFE. Veľa šťastia!

   

(Ilustračné foto)

Ostatné zaujímavosti