Vážení odberatelia tepla,

na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:

utorok    18. 8. 2020   o  00:00 hod.      -   ukončenie dodávky tepla do horúcovodov,                                                                                 
štvrtok   20. 8. 2020  do  24:00 hod.      -   nábeh horúcovodov a postupné obnovenie dodávky tepla.

Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.


V prípade, ak v priebehu dňa 21. 8. 2020 nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/3220 420.