Chystáte sa v lete rekonštruovať rozvody teplej vody?

Nezabudnite na nasledovné:


Dať vypracovať projektovú dokumentáciu


Niektoré bytové domy tento dôležitý krok podceňujú. Nedajú si vypracovať žiaden projekt a rekonštrukciu realizujú svojpomocne a neodborne. Alebo zadajú spracovanie projektantovi, ktorý nevykoná fyzickú obhliadku bytového domu a nedostane správne informácie o parametroch tepelnej siete. Dôsledok je nesprávna projektová dokumentácia a nesprávne nastavenie armatúr vyregulovania. Ak sa následne rieši reklamácia kvality dodávky teplej vody, postupuje sa podľa zmluvy o dodávke tepla, a tá obsahuje povinnosť odberateľa predložiť projektovú dokumentáciu na posúdenie.

Rekonštrukciu nechať realizovať spôsobilej firme


Pozor na firmy, ktoré práce realizujú bez projektovej dokumentácie. V prípade neodborného zásahu do vnútorného rozvodu odberateľa bez súhlasu a vyjadrenia dodávateľa k projektovej dokumentácii, tento nenesie zodpovednosť za následky takto vykonaných prác a nie je viazaný zmluvnými podmienkami.

Nezanedbať komunikáciu s dodávateľom tepla


Stáva sa, že odberateľ nekomunikuje s dodávateľom tepla počas realizácie obnovy. Pri neodborných zásahoch do odberného miesta dochádza mnohokrát k znefunkčneniu regulácie odberného miesta a poškodeniu zariadenia dodávateľa. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najmenej 14 dní vopred (s výnimkou havárií), že na svojom odbernom zariadení bude vykonávať pravidelné opravy, údržbu a revízne práce.

Vykonať kontrolu funkčnosti diela


Po ukončení prác požiadať realizačnú firmu o skúšobnú prevádzku. Vykonať kontrolu teploty teplej vody u konečných spotrebiteľov. Požadovať, aby realizátor dielo protokolárne odovzdal. Informovať dodávateľa tepla o začiatku skúšobnej prevádzky. V tomto prípade môže dodávateľ na požiadanie odberateľa bezplatne inštalovať záznamník teploty teplej vody na účely kontroly funkcie odberného miesta.

Ostatné zaujímavosti